فیس بوک توییتر
electun.com

سوخت ماشین جایگزین

ارسال شده در اکتبر 11, 2023 توسط Rickey Tenamore

در کل سال 2000 سوخت جایگزین حداقل در هشت میلیون وسیله نقلیه از طریق سیاره استفاده شده بود. محبوبیت روزافزون منابع انرژی وسیله نقلیه با جهش و مرزها زمین دارد. وابستگی ما به تحقیقات در این زمینه حیاتی بسیار مهم است. کلمه جایگزین سوخت راهی برای به دست آوردن انرژی قابل تجدید نظر را مشخص می کند.

دلیل اصلی این سوخت که نیازی به گفتن ندارد ، ذخیره انرژی در برنامه ای است که پایدار است و به راحتی از منطقه تولید به کاربر نهایی منتقل می شود - ما و وسایل نقلیه ما. تقریباً همه سوخت ها سوخت های شیمیایی هستند که انرژی بالقوه ای را که افراد از آن استفاده می کنند ذخیره می کنند. ما کاربر پایان یافته در موقعیتی قرار داریم که سوخت را به صورت میل مصرف کنیم و انرژی را آزاد کنیم ، معمولاً با استفاده از گرما برای تعدادی از برنامه ها ، مانند مثال به موتور یا گرم کردن یک ساختمان و غیره.

|+ | بسیاری از سوخت های جایگزین محبوب شامل بیودیزل ، اتانول ، بوتانول ، برق ذخیره شده شیمیایی (باتری و سلول های سوختی) ، هیدروژن ، متان ، گاز ، چوب ، گاز چوب ، روغن نباتی ، زیست توده و روغن بادام زمینی است.

نگرانی بسیار این است که از استفاده زیاد ما از طریق ملاحظات زیست محیطی ، اقتصادی و ژئوپلیتیکی حفظ کنیم. مراقبت های بیشتری باید برای ما انجام شود تا ضمن توسعه منابع موجود دیگر در مراحل مختلف توسعه ، نیازهای خود را حفظ کنیم. ما می توانیم با یک انتظار مثبت حتی به طور محرمانه پیشرفت کنیم. صبر ممکن است مهمترین جنبه روند توسعه باشد.

بسیاری از تحقیقات ، بحث ها و کارهای جامع به وضوح برای ما برجسته می شود که مردم باید این مشکل کمبود رو به رشد را انجام دهند. دیگر نمی توانیم به سادگی اعلام کنیم که نگرانی داریم که در نهایت باید مورد استفاده قرار گیرد. اکنون اینجا است و ما باید عمل کنیم.